skip to content »

ik-kem.ru

Paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas

paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-83

Isa siyang mamamatay-tao na walang takot kay Allah, na ang tanging ambisyon ay magpadanak ng dugo at makapaminsala.

paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-62paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-30paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-79paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-46

Maaari ring resulta ito ng isang lihim na fraction sa ibang bansa (ito iyong mga grupong nagsusulong ng paghiwalay sa sariling bansa).Ayon sa Banal na Qur’an, ang pakikidigma ang pinakahuling paraan at kung maaari ay hindi na kailanganin pa sa pagtataguyod ng tukoy na layuning pangsangkatauhan o pangmoral man na kadahilanan.Isang ayat ng nagpapakita na kung saan ang mga nagtatat’wa kay Allah ang siyang mga nagtatawag ng gulo o digmaan sa mundo, ang mga digmaang ito ay hindi ikinasisiya ni Allah:“..sa tuwing sila ay magpapakana laban sa mga Muslim sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ‘Fitnah’ (paninira) at pagsisiklab ng apoy ng paglalaban-laban ay ibinabalik ito sa kanila ng Allâh (I), at pinagwawatak-watak sila; at magpapatuloy ang mga Hudyo sa paggawa ng mga paglabag sa Allâh (I) na magdudulot ng mga katiwalian at pagkasira sa ibabaw ng kalupaan.Ang mga nagsasakatuparan ng mga karahasang ito ay naghahangad lamang na gawing masama ang relihiyon sa paningin ng mga tao sa layong maghasik ng pagkamuhi at ang guluhin ang mga mananampalataya.Sa ganitong pamamaraan nga naman, ang bawa’t gagawing pag-atake sa mga inosenteng tao ay magmimistulang pinasimunuan ng mga relihiyoso, kagya’t ito’y maliwanag na umaatake sa relihiyon mismo.Sa loob ng naunang labintatlong (13) taon, ang mga Muslim ay namuhay bilang minoridad sa gitna ng mga pagano sa Makkah, sila’y dumanas ng sadyang masisidhing kaapihan.

Maraming mga Muslim ang napailalim sa pisikal na pagpapahirap, marami ang pinatay at mga nangamatay dahil sa hirap, marami rin ang inagawan ng mga ari-arian at maging ang kanilang mga tahanan ay tahasang pinagnanakawan, at ito’y nagaganap sa gitna ng patuloy na pag-iinsulto at pananakot.

Sa ibang ayat, ang mga Muslim ay binigyan ng babala laban sa pagtawag o paggamit ng dahas sa mga sitwasyon hindi naman talagang kinakailangan pa ng paggamit nitong dahas: At makipaglaban kayo, O kayong mga naniniwala sa Allâh (I), upang maitaguyod ang ‘Deen’ ng Allâh (I), sa mga taong nakikipaglaban sa inyo at huwag kayo ang magpapasimuno ng gulo.

Katiyakan, hindi naiibigan ng Allâh (I) ang mga lumalabag sa Kanyang itinakdang hangganan at nagpapasimuno ng gulo, at pinahihintulutan nila ang ipinagbabawal ng Allâh (I) at ng Kanyang Sugo.(Surat al-Baqara, 190)Matapos ang rebelasyon ito na nalahad sa mga ayat, nagsimula na ang mga digmaan sa pagitan ng mga Muslim at mga pagano.

Ang relihiyon ay nagtuturo ng pag-ibig, awa at kapayapaan.

Ang pananakot sa pamamagitan ng dahas, sa kabilang banda, sa salungat sa relihiyon; ito ay malupit, walang awa at humihingi sa pagdanak ng dugo, pagkitil ng buhay at kasiphayuan.

At sa mga digmaang ito, hindi ang mga Muslim ang nagpasimula.