skip to content »

ik-kem.ru

Sa pagdating ng pasko

sa pagdating ng pasko-83

Ang gawain ng Kanyang Ama ay palakasin ang ating pananampalataya, gisingin ang ating damdamin, at lunasan ang ating pasakit, kahambugan, karamdaman, at mga kasalanan.

sa pagdating ng pasko-19sa pagdating ng pasko-63sa pagdating ng pasko-18sa pagdating ng pasko-54

Ang ating layunin sa pagparito sa lupa ay matutong “[mag]silakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.” Para mapalakas ang pananampalatayang iyan, nagsugo ang Diyos ng mga propeta na nakita at ipinropesiya ang pagdating ng ipinangakong Mesiyas.Sa huli, ang buong kuwento ng Pasko ay humantong sa huling tatlong araw ng buhay ng Tagapagligtas.Sa mahalagang panahong iyon, nagdaan ang Tagapagligtas mula sa Halamanan ng Getsemani papunta sa krus ng Kalbaryo hanggang sa Libingan sa Halamanan. Holland, ang “epekto at bisa” ng sandaling iyon ay “magkakaroon ng impluwensya … hanggang sa buong kawalang-hanggan.” Dahil ang sasapitin ng bawat kaluluwa ng tao ay nakadepende sa Kanya, halos mag-isang pumasok si Jesus sa Halamanan ng Getsemani.Ang batang ito, na isinilang sa pinakaabang sitwasyon, ay papasanin sa Kanyang mga balikat ang kaligtasan ng walang-hanggang mag-anak ng Diyos!Tunay na “ang pag-asa at pangamba” ay nagtagpo sa “munting bayan ng Betlehem” noong gabing iyon.Ayaw ni kuya na makita ng misis niya na kaming magkapatid ay sobrang malapit sa isa’t isa.

Hindi ba ang Pasko ay para minsan isang taon ay nagkikita at may konting salu-salo ang pamilya?

Isa sa mga propetang ito si Nephi, na nakita sa pangitain ang isang punong napakaganda at maputi.

Nang hilingin niyang malaman ang kahulugan ng kanyang pangitain, ipinakita sa kanya ang lungsod ng Nazaret at si Maria, ang birhen na napakaganda at kaakit-akit.

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Ang Pasko ay naghihikayat ng kabaitan, kagalakan, at pagmamahal.

Dumaan si Jesus sa tabing at pumasok sa mundo bilang isang sanggol na walang-malay, bagama’t walang katulad.