skip to content »

ik-kem.ru

Xdating joseph l18

Xdating joseph l18-42

Hvorfor vi ser en slik økning i år vet ikke forskerne, men kanskje har det vært spesielt gode forhold for pukkellaks i sjøen det siste året og dermed høy overlevelse.I tillegg har pukkellaksen en helt spesiell to-årig livssyklus.

Xdating joseph l18-77

Her vil det og vere tomme posar som fiskarane kan nytte.Resultata frå desse analysane vert sendt attende til kontaktpersonane i dei ulike elvane, og det vert årleg gitt ut samla rapportar frå kvart av dei tre Vestlandsfylka (sjå 1 i publikasjonslista). Fiskereglane er oppdatert og dei finn du her: Fiskereglane for Uskedalselva Nytt i år er at ein kan fanga to fiskar per døger, mot tidlegare berre ein.Alle opplysingar om innslag av rømt oppdrettslaks vert også inkludert i den landsdekkande rapporten som den nasjonale overvakingsgruppa for rømt oppdrettslaks gjev ut årleg (sjå 2) Skjelprøvar er også eit svært viktig genetisk arkiv, og dei seinare åra har det vorte publisert fleire internasjonale vitskaplege artiklar som bidreg til viktig kunnskap om både villaks og rømt oppdrettslaks. Maksimal fangst på ein sesong er dobla frå fem til ti fiskar.Alle skjelprøvar som kjem inn til oss vert arkivert, og så langt har me prøvar av over 90.000 laks og sjøaure. Middelet er Virkon S, eit breispektra desinfeksjonsmiddel mot virus, mykoplasma, bakterier og sopp.Så hugs at sjølv om kvar einskild prøve kan verka uvesentleg, så kan alle prøvane til saman ha stor verdi for bygging av kunnskap om laks og sjøaure. Med venleg helsing Kurt Urdal (Publikasjonsliste på neste side) Publikasjonar med utgangspunkt i innsamla skjelprøvar 1. Stoffet kan vere irriterande for huden og er skadeleg for augene.På 1960-tallet var det store fangster langs norskekysten, men etterhvert ble det færre av dem.

I 2017 meldes det om store forekomster av pukkellaks.

Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks.

I tillegg har hannen en markert krok på overkjeven.

Sted og dato fisken ble fanget, samt lengde og vekt. Hvis fisken åpnes vil vi gjerne vite om det er en hunn eller en hann, og om de ser ut som de skal gyte i år (ved at de har mye stor rogn, eller to store hvite «pølser» med melke som fyller mye av buken).

Pukkellaks er en stillehavslaks, som hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.

Der tilbringer den det neste året med å beite på krepsdyr og fisk.